Informace o zpracování osobních údajů

Obchodní společnost Green Guard SE, IČO: 014 97 570, se sídlem Pařížská 67/11, 110 00 Praha 1 – Josefov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1066 (dále jen „my“ nebo „Společnost“) věnuje náležitou pozornost ochraně osobních údajů.

V tomto dokumentu se budeme snažit zodpovědět otázky ohledně ochrany Vašich osobních údajů, které nám poskytujete v případě Vašeho zájmu o získání zaměstnání v naší Společnosti nebo v době, kdy už v naší Společnosti pracujete. Zodpovíme Vám, proč Vaše údaje zpracováváme a na základě jakého právního titulu, po jak dlouhou dobu je můžeme zpracovávat a jaká práva můžete v souvislosti s osobními údaji uplatňovat.

Tyto informace jsou poskytovány v souladu nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), které nám, jakožto správci osobních údajů, mimo jiné rozšiřuje informační povinnost vůči Vám, tedy subjektům osobních údajů.

PRÁVNÍ TITUL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním titulem (tedy tím, co nás opravňuje Vaše osobní údaje zpracovávat) jsou v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. GDPR následující skutečnosti:

 1. 1. uzavřená smlouva a opatření přijatá před jejím uzavřením;
 2. 2. naše oprávněné zájmy a
 3. 3. ve vztahu k našim zaměstnancům také plnění právních povinností vyplývajících např. ze zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách apod.
ROZSAH, ÚČEL A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.     Uchazeči o zaměstnání

Zpracováváme zejména následující osobní údaje:

 1. 1. identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození, akademické tituly, místo bydliště);
 2. 2. kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa pro doručování);
 3. 3. životopis a motivační dopis;
 4. 4. portrétní fotografie;
 5. 5. informace Vámi poskytnuté na pracovním pohovoru.

Tyto osobní údaje zpracováváme výlučně za následujícím účelem a po uvedenou dobu:

 1. 1. za účelem provedení výběrového řízení, a případně za účelem přípravy pracovní smlouvy nebo jiné dohody zakládající pracovněprávní vztah, a to do doby skončení výběrového řízení.

Po uplynutí výše vymezené doby, po kterou zpracováváme osobní údaje, tyto ihned v souladu s GDPR likvidujeme.

2.     Zaměstnanci

Zpracováváme zejména následující osobní údaje:

 1. 1. identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození, akademické tituly, místo bydliště);
 2. 2. kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa pro doručování);
 3. 3. údaje potřebné pro zpracování mezd;
 4. 4. údaje související s plněním Vašich pracovních povinností (např. údaje o docházce, o absolvovaných školeních apod.);
 5. 5. portrétní fotografie;
 6. 6. údaje související s plněním našich zákonných povinností (např. výpis z rejstříku trestů, zdravotní dokumentace, číslo zdravotního pojištění včetně Vaší pojišťovny, číslo bankovního účtu atp.).

Tyto osobní údaje zpracováváme výlučně za následujícím účelem a po uvedenou dobu:

 1. 1. za účelem uzavření pracovní smlouvy nebo jiné dohody zakládající pracovněprávní vztah a za účelem výkonu práv a povinností z toho vyplývajících, a to po dobu trvání smluvního vztahu a
 2. 2. za účelem ochrany našich právních nároků, a to po dobu 3 let ode dne ukončení smluvního vztahu.

 

Po skončení smluvního vztahu nad rámec výše uvedeného uchováváme pouze ty osobní údaje, které jsme povinni zpracovávat na základě právních předpisů, tedy v některých případech nejvýše po dobu 30 let (např. za účelem vydání evidenčního listu důchodového pojištění). Po uplynutí výše vymezené doby, po kterou zpracováváme osobní údaje, tyto ihned v souladu s GDPR likvidujeme.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V rámci zpracování výše uvedených osobních údajů vystupujeme jako tzv. správci osobních údajů.

Vaše osobní údaje poskytujeme i tzv. zpracovatelům osobních údajů. Těmito zpracovateli jsou zejména naši dodavatelé, a to především:

 1. 1. poskytovatelé IT služeb;
 2. 2. advokátní kanceláře;
 3. 3. subjekty poskytující pracovně lékařské služby;
 4. 4. subjekty poskytující služby mzdové účtárny;
 5. 5. subjekty poskytující školení pro výkon zaměstnání;
 6. 6. státní orgány, v případě, že si je vyžádají.

Žádným jiným správcům ani zpracovatelům Vaše osobní údaje nepředáváme, ani je neposkytujeme do třetích zemí mimo Evropskou unii.

Dále jsme povinni zpracovávané osobní údaje předávat orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení a orgánům dohledu v případě, že nás o to požádají.

PRÁVA SUBJEKTŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

My vystupujeme jako správci osobních údajů a na druhé straně stojíte vy – subjekty osobních údajů - a jako takovým Vám náleží následující práva, jejichž obsah stručně vymezíme:

 1. 1. právo na přístup(čl. 15 GDPR)

Jedná se o Vaše základní právo dozvědět se, jaké údaje jsou o Vás zpracovávány, za jakým účelem a po jakou dobu, jaký je zdroj osobních údajů, kdo je příjemcem osobních údajů a jaká máte další práva. Všechny tyto informace by měly být poskytnuty v rámci těchto informací, která právě čtete, ale kdykoli jsem ochotni Vám na Vaši žádost tyto informace upřesnit. Součástí tohoto práva je i možnost požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů.

 1. 2. právo na opravu (čl. 16 GDPR)

Vždy máte právo žádat, aby zpracovávané osobní údaje byly opraveny, pokud jsou chybné, nepřesné nebo neúplné.

 1. 3. právo na výmaz (čl. 17 GDPR)

Jedná se o tzv. právo být zapomenut. Vaše osobní údaje v určitých případech smažeme, zejména pokudpominul účel zpracování a není jiný právní základ pro zpracování osobních údajů, nebo pokud byly údaje získány protiprávně.

 1. 4. právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)

Jedná se o podobné oprávnění, jako je tomu u práva na výmaz s tím rozdílem, že Vaše osobní údaje nebudou vymazány, ale pouze po omezenou dobu nebudou předmětem zpracování. Může k tomu dojít např. v situacích, kdy popíráte přesnost nebo úplnost Vašich osobních údajů, tak omezíme jejich zpracování do doby, než nám poskytnete údaje správné.

 1. 5. právo na přenositelnost (čl. 20 GDPR)

Právo na přenositelnost je podobné právo na přístup, liší se tím, že informace o zpracovávaných údajích získáte v tzv. strojově čitelném formátu (např. Vám je zašleme na úložiště nebo předáme na CD).

 1. 6. právo vznést námitku (čl. 21 GDPR)

Námitku můžete podat proti zpracovávání těch osobních údajů, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu.

 1. 7. právo podat stížnost

Vždy můžete se stížností proti zpracování osobních údajů kontaktovat naši Společnost na kterémkoli z níže uvedených kontaktních údajů nebo ji podat u Úřadu pro ochranu práv osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů je neoprávněné nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Na Úřad pro ochranu osobních údajů se můžete obrátit na adrese jeho sídla v ulici Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Všechny výše uvedené práva můžete uplatnit na:

 1. 1. telefonním čísle: +420 724 328 126
 2. 2. e-mailové adrese: office@greenguard.cz
 3. 3. adrese: Vstavačová 2750/14, 155 00 Praha 5

Zároveň Vám na těchto kontaktech poradíme, jaké právo a jakým způsobem uplatnit.